O družbi

Splošni pogoji poslovanja Agencije M servis d.o.o. pri posredovanju dela, poslovnih storitev ter storitev na trgu dela


1. člen

S Splošnimi pogoji poslovanja Agencije M servis d.o.o. pri posredovanju dela, poslovnih storitev ter storitev na trgu dela (v nadaljevanju: splošni pogoji) družba Agencija M servis d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) določa medsebojne pravice, obveznosti in pogoje v okviru opravljanja storitev s strani izvajalca za komitente:
 • ponudnike dela – delodajalce (v nadaljevanju: naročnike) ter
 • osebe, ki iščejo oz. opravljajo občasna in začasna dela: dijaki, študenti, drugi upravičenci (v nadaljevanju: člani študentskega servisa) in 
 • druge fizične osebe, ki iščejo zaposlitev ali redno opravljajo delo (v nadaljevanju: delojemalci). 

2. člen

Izvajalec je gospodarska družba, ki poleg drugih poslovnih storitev in storitev na trgu dela na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, opravlja dejavnost agencije (študentski servis) za izvajanje dejavnosti posredovanja del, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov (v nadaljevanju: študentsko delo). Dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del je urejena s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Storitve na trgu dela so izvajane na podlagi Zakona o trgu dela.Razmerje izvajalec – naročnik


Študentsko delo

3. člen


Izvajalec ima status posrednika med naročnikom, ki ima status delodajalca, in člani študentskega servisa, ki imajo status delojemalca.

Izvajalec opravlja storitve za naročnika na podlagi sklenjene pogodbe ali vsakokratnega naročila naročnika, ki ga slednji izvajalcu sporoči v obliki pisne ponudbe začasnega in občasnega dela po pošti, preko elektronskega medija ali preko elektronskega portala ePOSLOVALNICA ali z ustno ponudbo (osebno ali preko telefona). V zadnjem primeru izvajalec o prejetem naročilu sestavi pisni zaznamek.

Ko izvajalec prejme naročilo naročnika:
 • bazi svojih članov posreduje ponudbo dela naročnika, ter
 • na podlagi prejetega povpraševanja po delu s strani svojega člana (dijaka oz. študenta) naročniku posreduje svojega člana z namenom, da slednji za naročnika opravi začasno ali občasno delo.

4. člen

Izvajalec posreduje delo naročniku na podlagi temeljne listine o napotitvi člana študentskega servisa – napotnice, ki je izdana v skladu s predpisi in vsebuje osebne podatke posameznega člana študentskega servisa, podatke naročnika ter druge podatke, potrebne za kasnejši obračun opravljenega dela.

Enkratna napotnica je sestavljena v štirih izvodih, od katerih prvi izvod predstavlja tripartitno listino o napotitvi in služi kot dokazilo naročniku, drugi in tretji izvod sta namenjena obračunu opravljenega dela, četrti, zadnji izvod pa je namenjen članu študentskega servisa kot dokazilo o razmerju z naročnikom. Enkratna napotnica velja za enkratno napotitev in enkraten obračun dela v času njene veljavnosti.

Stalna napotnica je smiselno sestavljena v štirih izvodih, od katerih prvi izvod predstavlja tripartitno listino o napotitvi in služi kot dokazilo naročniku, zadnji – četrti izvod pa je namenjen članu študentskega servisa kot dokazilo o razmerju z naročnikom. Drugi in tretji izvod predstavljata »Potrdilo o opravljenem delu«, ki je namenjeno večkratnemu obračunu opravljenega dela, ki pa se lahko opravi tudi brez obrazca s smiselno navedbo vseh obračunskih kriterijev. Stalna napotnica velja kot enkratna napotitev z večkratnimi, periodičnimi obračuni dela v času veljavnosti napotnice.

Izpolnjevanje drugega in tretjega izvoda napotnice ali »Potrdila o opravljenem delu« lahko nadomesti modul elektronskega portala ePOSLOVALNICA, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mservis.si.

5. člen

Izvajalec na podlagi naročila komitentov izda napotnico za posameznega napotenega člana študentskega servisa k naročniku še pred samim pričetkom dela. V primeru, ko je napotnica že izdana in v posesti naročnika, vendar pa zaradi katerihkoli razlogov član študentskega servisa še ni pričel z delom, mora naročnik napotnico vrniti izvajalcu v roku 30-ih dni od dneva izstavitve napotnice.

Naročnik je pred pričetkom opravljanja dela s strani napotenega člana študentskega servisa dolžan preveriti njegovo identiteto in preveriti skladnost le-te s podatki na napotnici.

Naročnik je dolžan člana študentskega servisa pred pričetkom opravljanja dela seznaniti z načinom in naravo dela oz. posameznih delovnih nalog, ter poskrbeti za vse ukrepe, predpisane z zavezujočo zakonodajo Republike Slovenije. 

Naročnik je dolžan vsakega člana študentskega servisa še posebej seznaniti z ukrepi za varstvo zdravja in varnosti pri delu in mu zagotoviti potrebna zaščitna sredstva.

Ob pričetku dela je naročnik – delodajalec dolžan članu študentskega servisa izročiti zadnji, četrti izvod napotnice.

Ob pričetku dela mora naročnik o vrsti, količini, kakovosti in vrednosti opravljenega dela s članom študentskega servisa podpisati pisni dogovor – sporazum o vseh postavkah, ki vplivajo na bruto zaslužek člana študentskega servisa, ki bo kasneje temelj za pravilen obračun zaslužka člana za opravljeno študentsko delo. V kolikor takšnega dogovora oz. sporazuma naročnik ne bi sklenil, se za postavke, ki vplivajo na zaslužek člana študentskega servisa, ob njegovem izračunu uporabijo postavke, navedene na naročilu, ki ga je naročnik v obliki ponudbe podal izvajalcu.

6. člen

Izvajalec naročniku ne odgovarja za način in rezultat dela, izvedenega s strani člana študentskega servisa. Za način in rezultat dela je naročniku odgovoren neposredno član študentskega servisa, ki je delo zanj opravil oziroma opravljal.

V primeru, ko član študentskega servisa naročniku povzroči škodo, je dolžan naročnik članu študentskega servisa kljub povzročeni škodi obračunati zaslužek skladno z dogovorjenimi postavkami in dejansko opravljeno količino dela, tako, da se lahko od opravljenega dela in obračunanega zaslužka pravilno odvedejo koncesijske dajatve, socialni prispevki ter morebitna akontacija dohodnine. Odškodnino za povzročeno škodo lahko naročnik terja izključno od člana študentskega servisa, ki mu je povzročil škodo, pri čemer pa to ne sme vplivati na obračun in izplačilo zaslužka. 

Samovoljni interni obračun škode s strani naročnika, ki bi za znesek odškodnine zmanjšal zaslužek člana študentskega servisa, ne vsebuje obračuna koncesijskih in dohodninskih dajatev ter davka na dodano vrednost in zato predstavlja kršitev davčne in finančne zakonodaje.

Izvajalec ima na podlagi pisne reklamacije iz 36. člena splošnih pogojev - vloge člana študentskega servisa in lastne presoje pravico evidentirati in naročniku zaračunati premalo evidentirano in izplačano študentsko delo ter pri tem obračunati koncesijske dajatve ter davek na dodano vrednost.

7. člen

Naročnik je dolžan po tem, ko član študentskega servisa zanj opravi delo, najkasneje pa v roku 8-ih dni po opravljenem delu, izvajalcu vrniti pravilno izpolnjeno napotnico (osebno, po pošti, preko elektronskega medija ali preko elektronskega portala E-poslovalnica, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mservis.si), ki mora vsebovati:
 • potrdilo naročnika, da je dijak oz. študent zanj opravil delo, in
 • navedbo vrednostnih podatkov za obračun zaslužka dijaka oz. študenta (število ur opravljenega dela, bruto urna postavka).

8. Člen

Po tem, ko naročnik izvajalcu vrne izpolnjeno napotnico s potrdilom o opravljenem delu člana študentskega servisa, izvajalec za dijaka oz. študenta izvede obračun in odtegljaj socialnih prispevkov in morebitne dohodninske obveznosti v imenu delojemalca in bremeni delodajalca skladno z 9. členom splošnih pogojev.

Na podlagi vsakokratnih zakonskih določil, ki urejajo študentsko delo, mora naročnik pri obračunu študentskega dela upoštevati določeno minimalno zakonsko bruto urno postavko, pri čemer se smatra »bruto« postavka zaslužek dijaka oz. študenta, ki je osnova za obračun in odtegljaj socialnih prispevkov in morebitne dohodninske obveznosti na strani člana študentskega servisa (za davčne namene delojemalca) ter hkrati osnova za bremenitev delodajalca.

V času objave splošnih pogojev po 130.c členu Zakona o uravnoteženju javnih financ znaša minimalna bruto postavka 4,50 eur na uro (3,80 eur neto) in se letno usklajuje z gibanjem povprečne plače, kar določi minister, pristojen za delo. 

9. člen

Na podlagi storitev, ki jih opravi za naročnika, izvajalec slednjemu izstavi račun, s katerim mu zaračuna: 
 • bruto znesek zaslužka, ki ga je izvajalec upoštevaje obračun in odtegljaj socialnih prispevkov in morebitne dohodnine dolžan v neto znesku izplačati dijaku oz. študentu za opravljeno delo,
 • koncesijsko dajatev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ,
 • koncesijsko dajatev po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za začasna in občasna dela študentov in dijakov, 
 • davek na dodano vrednost na osnovo in v višini, ki je predpisana z zakonom, 
 • morebitne druge dajatve, prispevke in nastale stroške ki bodo določeni na podlagi vsakokrat veljavne dotične zakonodaje,
 • morebitne druge dajatve, prispevke in nastale stroške, ki bodo nastali kot posledica prehoda iz ene zakonske ureditve na drugo, 
 • izvedbo obračuna in plačila socialnih prispevkov,
 • morebitne dodatne poslovne storitve, ki jih je izvajalec opravil za naročnika in so določene v Ceniku dodatnih storitev Agencije M servis d.o.o. pri posredovanju dela dijakom in študentom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev, in
 • dejanske stroške, ki so izvajalcu nastali z opravljanjem storitev za naročnika.

10. člen

Izvajalec naročniku na podlagi njegovega zahtevka zagotavlja elektronski način obdelave podatkov v okviru elektronskega spletnega portala E-poslovalnica, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mservis.si. 

Naročnik ima do E-poslovalnice dostop z uporabniškim imenom in geslom, ki ju naročniku na podlagi njegovega zahtevka izroči izvajalec.

Zaradi prenosa zaupnih, količinskih in vrednostnih podatkov je naročnik dolžan uporabniško ime in geslo za dostop do elektronskega spletnega portala E-poslovalnica skrbno varovati ter ju ne sme zaupati tretji oz. nepooblaščeni osebi. Naročnik je dolžan geslo za dostop do E-poslovalnice večkrat in redno menjati ter skrbeti, da le-to ne bo hitro oz. lahko uganljivo. V primeru, da bi naročnik zaznal, da je geslo znano tretji osebi oz. osebi, ki za njegovo uporabo s strani naročnika ni pooblaščena, je naročnik dolžan geslo nemudoma spremeniti in med delovnim časom urgentno blokirati izvajanje transakcij pri pristojnih naročnikovih osebah in o tem telefonsko obvestiti izvajalca.

Naročnik s prevzemom uporabniškega imena in gesla za elektronski portal ePOSLOVALNICA priznava finančno obveznost na podlagi podatkov, ki so bili pod uporabniškim imenom naročnika elektronsko posredovani v elektronski spletni portal ePOSLOVALNICA, še zlasti podatkov o tem, kakšne vrste dela, v kakšnem obsegu in po kakšni ceni so zanj opravile delo s strani izvajalca napotene osebe (obračun o opravljenem delu). Obračun o opravljenem delu, ki ga naročnik potrdi preko ePOSLOVALNICA, je osnova za izstavitev računa naročniku s strani izvajalca. 


Poslovne storitve

11. člen


Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča, da mu slednji poleg izvajanja koncesijske dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del nudi in izvaja tudi dodatne, nadstandardne poslovne storitve, ki v podelitvi koncesijskega dovoljenja za opravljanje dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del niso opredeljene in niso zajete v predpisani stopnji koncesijske dajatve ter posledično izvajalcu zanje niso priznani stroški. 

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča nadaljnje izvajanje storitev, ki jih izvajalec za naročnika že izvaja na podlagi preteklega poslovnega sodelovanja, nove storitve pa bo izvajalec za naročnika izvajal na podlagi naročnikovega naročila. 

Naročnik lahko izvajanje poslovnih storitev izvajalcu odpove, in sicer delno ali v celoti.

12. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča, da mu slednji poleg klasičnega posredovanja ponudb za delo nudi tudi nadstandardno obliko posredovanja ponudbe dela, ki poleg same ponudbe predstavlja tudi posredno oglaševanje, ki se pasivno objavlja na specializirani tehnično podprti spletni poziciji, z namenom povečanja obiskanosti in tržne vrednosti prepoznavnosti (www.mservis.si).

13. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča, da mu slednji poleg klasičnega posredovanja ponudb za delo nudi tudi nadstandardno obliko neposrednega posredovanja ponudbe dela, tako, da aktivno posreduje naročilo optimizirani bazi delojemalcev, in sicer v najkrajšem možnem času z SMS sporočili, elektronsko pošto in drugimi telekomunikacijskimi sredstvi.

14. člen

Naročnik lahko na podlagi posebnega dogovora z izvajalcem uporablja izvajalčev oglasni prostor, ki je namenjen:
 • interesentom za posamezno ponudbo dela,
 • članom študentskega servisa (osebe od dopolnjenega 15. leta do 35. leta starosti),
 • kadrovskim službam, ki uporabljajo portal ePOSLOVALNICA,
 • širši javnosti.
Oglasni prostor je fizičen:
 • grafična oprema poslovalnic Agencije M servis d.o.o. (plakati, oglasne table …),
 • dostop komitentov do vsebin naročnika v poslovalnicah Agencije M servis d.o.o. (letaki, oglasi, video stene …),
 • na predmetih, ki jih prejmejo člani študentskega servisa (oglas na študentski mapi, drobni sponzorski predmeti …),
ali v elektronski obliki:
 • na spletni strani www.mservis.si,
 • na portalu ePOSLOVALNICA,
 • v personalizirani elektronski pošti.

15. člen

Izvajalec naročniku zagotavlja pripravo kadrovske infrastrukture pri projektnem naročilu naročnika »na ključ«, s koordinacijo študentov in pomočjo skrbnika, ki skrbi za izpolnitev danega posameznega naročila.

16. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča nadstandardno poslovno storitev, s katero se pospeši komunikacija, časovni roki obračunov, izplačil in omogoči racionalizacija poslovanja. Naročnik lahko izvaja vsa opravila z oddaljenim dostopom, brez čakalne vrste, v elektronski obliki – preko portala E-poslovalnica. Izvajalec naročniku hkrati zagotavlja ustrezno uredniško politiko posredovanja poslovnih informacij.

17. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev in njegovega podanega pooblastila izvajalcu naroča nadstandardno poslovno storitev prijave ter odjave dijakov in študentov na ZZZS in oddaje REK-2 obrazca na DURS ter izvedbe (oz. zalaganja) plačila zavarovanja v naročnikovem imenu, v kolikor ta ali na novo opredeljena opravila predvidevajo veljavna zakonska določila, ki urejajo področje posredovanja občasnih in začasnih del za dijake in študente.

18. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča poslovno finančno storitev zalaganja – izplačila zaslužkov članom študentskega servisa v obdobju pred zapadlostjo izvajalčevega računa v plačilo. Storitev izvajalec izvaja, jo prične izvajati ali ukine na podlagi prostega preudarka oz. selektivno, upoštevaje bonitetno stanje naročnika in druge okoliščine, ki so za izvajalca pomembne. 

Storitev se izvaja tako, da izvajalec za naročnika na dan prejema obračuna opravljenega študentskega dela (če je le ta bil posredovan do 11:30 oz. če je posredovan po tem času – naslednji dan, in če ne obstajajo zadržki izvajalca do izplačila) izvede izplačilo neto zaslužka neposredno na osebni TRR člana študentskega servisa, ki je na podlagi obračuna upravičen do zaslužka, naročniku pa izstavi račun z upoštevanjem bruto zaslužka ter drugih postavk po 9. členu splošnih pogojev. Zalaganje zaslužkov je dogovorjeno za obdobje pred zapadlostjo izvajalčevega računa v plačilo.

Naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu zavezuje, da bo izvajalcu povrnil stroške, ki bodo slednjemu nastali pri izvedbi plačilnega prometa oz. nakazilih zaslužkov članom študentskega servisa.

19. člen

Naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu zavezuje, da bo izvajalcu plačal strošek upravljanja terjatev oz. nadomestilo za tveganje zaradi izpada plačila v dogovorjenem roku. Strošek upravljanja terjatev ni povezan s stroškom izterjave, po 2. odst. 54. člena Splošnih pogojev poslovanja. Strošek upravljanja terjatev se obračuna ob vsaki aktivnosti, ki je namenjena pridobivanju nadomestnih finančnih virov ali doseganju poplačila zapadlih, a še ne plačanih terjatev.

Naročniki, ki uporabljajo katerokoli poslovno storitev izvajalca oz. jo dodatno naročijo, so zavezani k plačilu te storitve skladno s cenami po vsakokrat veljavnem ceniku izvajalca.


Storitve na trgu dela

20. člen


Naročnik lahko na podlagi posebnega naročila, dogovora oz. pogodbe, sklenjene z izvajalcem, slednjemu naroči iskanje in selekcijo kadrov, zagotavljanje kadrov, oglaševanje prostih delovnih mest, kadrovsko svetovanje, psihološko testiranje, izobraževanje ter izvajanje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene.

21. člen

V primeru, ko izvajalec za naročnika izvaja storitev iskanja in selekcije kadrov, se naročnik strinja, da je prvi del storitev izvajalca opravljen, ko je naročniku posredovan spisek ustreznih kandidatov. S tako opravljenim delom storitve izvajalec pridobi pravico do plačila 25 % celotne vrednosti storitve. 

Ko naročnik izbere posredovanega kandidata in sklene z njim pogodbo o zaposlitvi oz. katerokoli drugo obliko pogodbenega sodelovanja ali tudi v primeru, ko kandidat delo za naročnika dejansko opravlja (tudi v primeru, ko za to nima pravne podlage), izvajalec pridobi pravico do preostalega dela vrednosti storitve v višini 75 % celotne vrednosti storitve. 

22. člen

Naročnik je izvajalcu pri izvajanju storitev dolžan za vsako fazo opravljene storitve podati pisno potrditev. Za pisno potrditev opravljenega dela izvajalcu zadostuje elektronsko sporočilo naročnika ali potrdilo potnega naloga z vsebino, ki opisuje in potrjuje opravljeno delo. 

23. člen

Naročnik izvajalcu priznava možnost enostranske, takojšnje prekinitve medsebojne pogodbe po prostem preudarku, predvsem v primeru, ko je naročnik v enem od insolvenčnih postopkov: stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije oz. drugem insolvenčnem postopku ali v izvršilnem postopku, sproženem s strani naročnikovega upnika in je kot posledica izvršilnega postopka naročnikov poslovni račun blokiran.

V primeru, ko naročnik prekorači rok plačila storitev po pogodbah, sklenjenih z izvajalcem, ima izvajalec pravico zahtevati takojšnje plačilo vseh terjatev, ne glede na zapadlost posameznih računov.


Splošno

24. člen

Naročnik je dolžan izstavljeni račun izvajalcu plačati v roku 8-ih dni od njegove izstavitve, in sicer z nakazilom na transakcijski račun izvajalca, št.: SI56 0433 1000 1689 661, odprt pri NKBM d.d., v kolikor nista z izvajalcem drugače pisno dogovorjena. V primeru zamude pri plačilu računa je naročnik dolžan izvajalcu plačati tudi zakonite zamudne obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti računa v plačilo dalje do plačila, ter stroške morebitnega opominjanja. 

Naročnikom, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije, se priznava plačilni rok na podlagi veljavnih določb Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

25. člen


Naročnik je dolžan kakršnekoli osebne podatke, ki mu jih z namenom opravljanja storitev na podlagi predpisov o zaposlovanju ter davčnih predpisov sporoči izvajalec, uporabljati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

26. člen

Naročnik je dolžan nemudoma, najkasneje pa v 5-ih dneh po nastali spremembi, izvajalcu sporočiti vsako spremembo registriranega sedeža ali poslovnega naslova naročnika in tudi katerihkoli drugih podatkov, ki so pomembni za poslovno sodelovanje med izvajalcem in naročnikom (pričetek insolvenčnega postopka, blokada poslovnega računa zaradi izvršilnega postopka ipd.).Razmerje izvajalec – delojemalec


Član študentskega servisa

27. člen


Storitve izvajalca za posredovanje začasnega ali občasnega dela lahko koristi le oseba z veljavnim statusom dijaka ali študenta oz. drug upravičenec, ki za to izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zavezujoči predpisi, in ki je z izpolnitvijo vpisnega lista ter s sprejemom splošnih pogojev postal član študentskega servisa izvajalca. 

28. člen

Ob včlanitvi v izvajalčev študentski servis je dolžan član študentskega servisa slednjemu posredovati resnične podatke o svoji identiteti in izobrazbi, statusu dijaka ali študenta ter morebitnih zdravstvenih omejitvah za opravljanje posameznih vrst del.

Z včlanitvijo v študentski servis izvajalec upravičencem nudi operativno posredovanje ponudb za delo, izdajo napotnic, dostop do elektronskega portala E-poslovalnica, posredništvo med delodajalcem in članom študentskega servisa pri vseh spornostih pri delu, informiranje o pravnih možnostih, davčni zakonodaji, izterjavi zaslužkov in druge dodatne, komplementarne poslovne storitve.

Članarina pomeni letno pavšalno nadomestilo, veljavno za obdobje šolskega leta, ki ga član študentskega servisa nameni izvajalcu za pokrivanje stroškov, za katere le-ta ne prejme plačila s strani priznanih koncesijskih stroškov za posredovanje dela, in sicer: 
 • za izvajanje plačilnega prometa,
 • za delovanje elektronskega produkta E-poslovalnica, 
 • za nudenje cenejših obštudijskih ugodnosti ter 
 • drugih poslovnih storitev. 

29. člen

Član študentskega servisa je dolžan še pred pričetkom dela za naročnika (delodajalca) pri izvajalcu dvigniti napotnico, s katero ga izvajalec napoti na delo k naročniku, ter jo izročiti naročniku v potrditev. 

Ob pričetku dela je naročnik dolžan izročiti članu študentskega servisa zadnji, četrti izvod napotnice.

Ob pričetku dela mora član študentskega servisa z naročnikom sestaviti dogovor o vrsti, količini, kakovosti in vrednosti opravljenega dela in z njim podpisati pisni dogovor – sporazum o vseh postavkah, ki vplivajo na bruto zaslužek člana študentskega servisa, ki bo kot tak temelj za kasnejši pravilen obračun opravljenega študentskega dela. V kolikor takšnega dogovora oz. sporazuma naročnik s članom študentskega servisa ne bi sklenil oz. ne bi želel skleniti, ali v kolikor član študentskega servisa s strani naročnika ne bi prejel potrjenega zadnjega, četrtega izvoda napotnice, mu izvajalec delo pri takšnem naročniku – delodajalcu odsvetuje. V kolikor bo član študentskega servisa za naročnika kljub temu opravil delo, se za postavke, ki vplivajo na zaslužek člana študentskega servisa, ob njegovem izračunu uporabijo postavke, navedene na naročilu v obliki ponudbe, ki jo je naročnik podal izvajalcu. 

30. člen

Član študentskega servisa je dolžan delo pri naročniku opravljati vestno in skrbno, pri čemer je dolžan upoštevati navodila naročnika glede prihoda na delo, načina in narave dela oz. posameznih delovnih nalog. 

Pri ponavljajočih kršitvah dolžnosti iz prejšnjega člena si izvajalec pridržuje pravico, da člana študentskega servisa uvrsti na pasivno listo posredovanja del, kar pomeni, da mu prejetih ponudb za delo ne posreduje aktivno.

31. člen

Član študentskega servisa se je pri opravljanju dela dolžan vzdržati kakršnegakoli ravnanja, ki bi naročniku lahko povzročilo škodo. 

32. člen

Izvajalec ne odgovarja za način in rezultat ter posledice dela, izvedenega s strani člana študentskega servisa. Za način in rezultat dela ter posledice dela in morebitno povzročeno škodo je naročniku odgovoren neposredno član študentskega servisa.

33. člen

Član študentskega servisa je dolžan pri opravljanju dela upoštevati vse ukrepe, ki mu jih je naročnik naložil zaradi varstva zdravja in varnosti pri delu. 

34. člen

Izvajalec članu študentskega servisa nakaže nakazilo zaslužka, katerega temelj je obračun študentskega dela, opravljen s strani naročnika, praviloma na dan, ko izvajalec z matične banke prejme izpisek, ki dokazuje izvršeno plačilo s strani naročnika – delodajalca. Upoštevaje navedeno, si bo izvajalec prizadeval, da bo zaslužek nakazan naslednji delovni dan po tem, ko bo naročnik izvedel plačilo.

V kolikor gre za naročnika – delodajalca, ki ima zagotovljeno izvajalčevo poslovno finančno storitev zalaganja zaslužkov za obdobje pred zapadlostjo računa v plačilo, bo izvajalec članu študentskega servisa nakazal zaslužek, katerega temelj bo obračun študentskega dela, opravljen s strani naročnika še preden bo naročnik izvršil plačilo . Upoštevaje navedeno, si bo izvajalec v takem primeru prizadeval, da bo nakazilo opravil že na dan prejema obračuna študentskega dela. Za zagotovitev nakazila zaslužka na dan prejema obračuna študentskega dela mora izvajalec s strani naročnika – delodajalca prejeti podatke obračuna najkasneje do 11:30 ure.

Izvajalec članu študentskega servisa izvrši nakazilo v skladu z določili davčne zakonodaje in pod pogojem, da ima član študentskega servisa poravnane obveznosti do izvajalca, do davčne uprave in do naročnika – delodajalca, ter je izvajalcu sporočil podatke, ki so potrebni za izvedbo izplačila. Izvajalec izvrši izplačilo na TRR člana študentskega servisa, ki ga je član študentskega servisa izvajalcu pisno sporočil.

35. člen

V kolikor član študentskega servisa med opravljenem dela pri posameznem naročniku ugotovi, da je naročnik prezadolžen, da ne poravnava redno svojih obveznosti, da je v insolvenčnem postopku, ali da obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da naročnik članu študentskega servisa ne bo izplačal plačila za opravljeno delo, je dolžan član študentskega servisa tak podatek sporočiti izvajalcu ter zavarovati svoje terjatve iz naslova opravljenega dela, saj izvajalec ne odgovarja za izplačilo zaslužkov članu študentskega servisa niti za njihovo izterjavo.

Član študentskega servisa je dolžan izvajalca obvestiti tudi v primeru kršenja moralnih vrednot, kršenja varnostnih predpisov in drugih predpisov s strani naročnika oz. oseb, zaposlenih pri njem oz. povezanih z njim, še posebej takšnih, ki posegajo v integriteto, pravno in fizično varnost in zdravje člana študentskega servisa.

36. člen

V primeru spornosti pri delu oz. spornosti pri obračunu zaslužka in posledično spornosti pri izplačilu zaslužka je dolžan član študentskega servisa pri izvajalcu vložiti pisno reklamacijo, v kateri navede vsa pomembna dejstva in priloži dokazila ter s tem pooblasti izvajalca za postopek v izvensodnem dogovoru z naročnikom oz. za postopek dodatnega ukrepanja inšpekcijskih služb oz. sodne izterjave zaslužka za opravljeno delo. 

Po tem, ko član študentskega servisa pri naročniku – delodajalcu opravi delo, je dolžan izvajalcu posredovati resnične podatke o opravljenem delu (čas trajanja dela, bruto urna postavka), nadalje o tem, ali je bila napotnica s strani naročnika potrjena in vrnjena na naslov izvajalca, ter o morebitnih posebnostih oz. spornostih glede opravljenega dela ali plačila za opravljeno delo. 

37. člen

Upravičenci, ki so opravili oz. opravljali delo pri naročnikih, ki so po Pravilniku o letnem oblikovanju rizičnega sklada ter koriščenju sredstev za koriščenje sredstev iz Rizičnega sklada v likvidnostnih razredih A – likvidacija, B – postopek stečaja, C – postopek prisilne poravnave itd., bodo sredstva do višine letno oblikovanih sredstev sklada dobili izplačana v naslednjem koledarskem letu, v kolikor niso bili akontirani v tekočem letu najkasneje do 30. aprila.

38. člen

Član študentskega servisa je dolžan izvajalcu nemudoma, najkasneje pa v 5-ih dneh po nastali spremembi, sporočiti vsako spremembo svojih identifikacijskih podatkov, kontaktnih podatkov, veljavnosti statusa dijaka oz. študenta, podatkov, ki so pomembni za dohodninsko obravnavo oz. katerihkoli drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje storitev izvajalca za dijaka oz. študenta ter naročnika.

Član študentskega servisa je dolžan podatke o dijaškem ali študentskem statusu, ki vplivajo na izplačilo zaslužka oz. odmero akontacije dohodnine, ali spremembe podatkov o rezidentstvu v Republiki Sloveniji oz. podatkov o rezidentstvu za davčne namene, izvajalcu sporočiti pred izplačilom posameznega zaslužka. V kolikor so podatki, s katerimi razpolaga izvajalec, nepravilni, je član študentskega servisa dolžan opozoriti izvajalca na nepravilnosti in mu posredovati dokumente s pravilnimi podatki. 

V primerih, ko izvajalec Davčni upravi RS zaradi posedovanja napačnih podatkov posreduje napačen obračun akontacije dohodnine oz. davčnih odtegljajev ali napačno razvrsti zaslužke v dohodninsko napoved, je član študentskega servisa izvajalcu odškodninsko odgovoren za vse posledice, ki izvirajo iz teh postopkov. Prav tako je dolžan član študentskega servisa v takih primerih napačen davčni obračun dohodnine ali druge obračune reševati v svojem imenu in na svoj račun, neposredno pri Davčni upravi RS.


Poslovne storitve

39. člen


Član študentskega servisa s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča, da mu slednji poleg izvajanja koncesijske dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del nudi in izvaja tudi dodatne, nadstandardne poslovne storitve, ki v podelitvi koncesijskega dovoljenja za opravljanje dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del niso opredeljene in niso zajete v predpisani stopnji koncesijske dajatve ter posledično izvajalcu zanje niso priznani stroški.

40. člen

Jamstveni sklad za primere insolventnosti delodajalcev (v nadaljevanju: JSPID) je interni sklad, v katerega prispevajo člani študentskega servisa pavšalna sredstva za posamezno šolsko leto in zagotavlja sredstva za izplačilo zaslužka upravičencem, ki so v tekočem šolskem letu sredstva v JSPID vplačali, naročnik – njihov delodajalec je opravil obračun študentskega dela, vendar pa izvajalcu ni sposoben plačati obveznosti po obračunu. 

JSPID je dodatna poslovna finančna storitev izvajalca, s katero slednji članom študentskega servisa, ki storitev pri izvajalcu naročijo, zagotavlja sredstva za izplačilo zaslužka ne glede na plačilno sposobnost naročnika – delodajalca.

Plačilo in naročilo finančnega produkta velja za tekoče šolsko leto in za delo, ki je bilo opravljeno v tekočem šolskem letu.

JSPID deluje na podlagi določil posebnega internega akta, ki je dostopen interesentom in članom študentskega servisa, ki so storitev naročili in za katere se storitev izvaja. 

41. člen

Članarina za članstvo v študentskem servisu pomeni letno pavšalno nadomestilo za obdobje tekočega šolskega leta, ki ga član študentskega servisa nameni izvajalcu za pokrivanje stroškov, za katere le-ta ne prejme plačila s strani priznanih koncesijskih stroškov za posredovanje dela: za izvajanje plačilnega prometa, poštnino, za izdajo potrdil o doseženih delovnih izkušnjah, za delovanje elektronskega produkta E-poslovalnica, za ponudbo cenejših obštudijskih ugodnosti ter drugih poslovnih storitev izvajalca. 

42. člen

Član študentskega servisa s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča nadstandardno poslovno storitev, s katero se pospeši komunikacija in vpogled v operativne postopke ter izvaja vsa opravila z oddaljenim dostopom, brez čakalne vrste, v elektronski obliki – preko portala E-poslovalnica. 

Izvajalec članu študentskega servisa hkrati zagotavlja ustrezno uredniško politiko posredovanja poslovnih informacij ter modulov: 
 • Moje delo: Ponudba del, Oddaj povpraševanje, Naroči napotnico, Arhiv napotnic, Urne postavke;
 • Moji podatki: Moja dohodnina, Zavarovanja; 
 • Moja kariera: Moj življenjepis, Moj certifikat, Psihološki testi.

43. člen

Član študentskega servisa se s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu zavezuje k povrnitvi stroškov, ki izvajalcu nastanejo pri izvajanju plačilnega prometa zaradi nakazila zaslužka člana študentskega servisa na njegov transakcijski račun.

44. člen

Član študentskega servisa s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča nadstandardno poslovno storitev, s katero mu lahko izvajalec zagotavlja klice na številko 080 brez obveznosti do operaterjev z mobilnega in fiksnega omrežja in zagotavlja brezplačno komunikacijo preko elektronskih medijev, z SMS sporočili, z brezplačnim dostopom do interneta v skoraj vseh poslovalnicah izvajalca ter mobilno aplikacijo prilagojeno pametnim telefonom.

Član študentskega servisa naroča beleženje delovnih izkušenj, ki jih je član opravil s posredovanjem naročnika, s katerim si lahko poveča zaposlitvene možnosti.

Član študentskega servisa lahko poda naročniku dodatno naročilo, s katerim naroči storitve kariernega svetovanja.

45. člen

Član študentskega servisa s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča zagotavljanje obštudijskih ugodnosti, tako da izvajalec zanj zakupi lokalno zanimive obštudijske dejavnosti od ponudnikov v lokalnem okolju po eni od najnižjih cen.


Storitve na trgu dela

46. člen


Član študentskega servisa je v primeru izražene želje oz. naročila, podanega izvajalcu, uvrščen med iskalce rednih zaposlitev in je lahko ob izpolnjevanju zakonskih pogojev uvrščen v okvir storitev, ki jih izvajalec izvaja na trgu dela. Ob takem naročilu zanj veljajo določila splošnih pogojev za fizične osebe, ki iščejo oz. opravljajo redno delo.Druge fizične osebe, ki iščejo oz. opravljajo redno delo


Posredovanje dela

47. člen


Fizična oseba je dolžna podati izvajalcu pravilne in resnične podatke, ki so potrebni za iskanje zaposlitve in sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Oseba vstopi v bazo iskalcev zaposlitev z izpolnitvijo administrativnih zahtev, pri čemer na strani izvajalca ne nastane obveznost, da osebi najde oz. zagotovi delo ali zaposlitev.

Fizična oseba, ki je zaposlena pri naročniku in je poslana na opravljanje dela k naročniku, je v pogodbenem odnosu z izvajalcem le v času trajanja pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem. 

48. člen

Fizična oseba je dolžna podati izvajalcu vse podatke o njegovem stanju, ki vplivajo na zaposljivost in na delovne sposobnosti. Fizična oseba polno odgovarja za morebitno prikrivanje stanj, ki imajo ob razkritju za posledico dodatne finančne obveznosti izvajalca ali odpoved pridobitve finančnih pričakovanj izvajalca, pravne sankcije zoper izvajalca oz. zdravstvene posledice nastale fizični osebi.

49. člen

Fizična oseba, ki je s strani izvajalca napotena na razgovor k naročniku, je dolžna izvajalca sproti obveščati o poteku razgovora in sodelovanja z naročnikom. 

V kolikor izvajalec fizično osebo napoti na razgovor k naročniku, se fizična oseba zavezuje, da ne bo skušala brez vednosti izvajalca skleniti delovnega razmerja pri naročniku. V kolikor fizična oseba te svoje obveznosti ne bi spoštovala, je dolžna izvajalcu povrniti vse stroške, ki so mu dotlej nastali z opravljanjem storitve zanjo. 


Poslovne storitve

50. člen

Fizične osebe, ki naročijo ali uporabljajo katerokoli plačljivo poslovno storitev izvajalca, so zavezane k plačilu te storitve v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom izvajalca.


Storitve na trgu dela

51. člen


Fizična oseba lahko s posebnim naročilom izvajalcu naroči vstop v izvajanje enega izmed programov pomoči pri samozaposlitvi ter programov izvajanja vseživljenjske karierne orientacije. Fizična oseba ima lahko napotilo za vključitev v program s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.Skupne določbe za komitente


52. člen


Izvajalec pridobi osebne podatke komitenta na podlagi osebne privolitve komitenta in na podlagi veljavne pravne ureditve, pri čemer postane izvajalec upravljavec osebnih podatkov komitenta. Izvajalec bo poskrbel za zavarovanje osebnih podatkov v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in izvajalčevimi internimi akti. Komitenti so seznanjeni, da bo izvajalec osebne podatke za posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupal pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe, predpisane z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

53. člen

Komitent se brezpogojno strinja, da bo vse pridobljene informacije v zvezi z medsebojnim poslovanjem in sodelovanjem varoval kot poslovno skrivnost in jih brez pisnega soglasja izvajalca ne bo posredoval tretji osebi. V primeru nespoštovanja takšne obveznosti s strani komitenta, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe in od komitenta zahtevati plačilo odškodnine za povzročeno škodo.

54. člen

Terjatve, ki jih ima izvajalec do komitenta, je slednji dolžan izvajalcu poravnati najkasneje na dan zapadlosti računa v plačilo. V kolikor izvajalec plačilo posamezne terjatve prejme po dnevu zapadlosti računa v plačilo, ima pravico komitentu zaračunati zakonite zamudne obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti računa v plačilo dalje do plačila.

V primeru, ko je komitent v zamudi s plačilom posamezne terjatve več kot 15 dni, je izvajalec upravičen pričeti s postopkom izterjave in je za vsako terjatev od komitenta brez predhodnega opomina po lastni izbiri upravičen zahtevati 40,00 EUR ali znesek v višini vsakokrat priznanih stroškov izterjave po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih. 

V kolikor komitent pri izvedbi plačila izvajalcu ne upošteva izvajalčevih plačilnih instrukcij oz. na plačilnem nalogu ne izvede plačila obveznosti z navedbo sklica plačila ali je le ta netočen, izvajalec ne more izvesti strojnega knjiženja prejetih plačil ali ga izvede napačno in posledično ne odgovarja za dodatne postopke in nastalo zamudo pri izvajanju likvidnostnega prometa.

V kolikor komitent pri izvedbi plačila izvajalcu ne upošteva izvajalčevih plačilnih instrukcij oz. na plačilnem nalogu ne izvede plačila obveznosti z navedbo sklica plačila ali je le ta netočen, izvajalec izvede ročno knjižbo prilivov po prostem preudarku, praviloma po sodilu zapiranja najstarejše odprte obveznosti komitenta.

Komitent se brezpogojno strinja in naroča izvajalcu, da v kateremkoli primeru, ko je po računovodskih podatkih izvajalca s strani izvajalca prišlo do presežno izplačanih denarnih sredstev izvajalca komitentu ali komitentu, ki je dolžnik ali upnik izvajalčevega komitenta, da kot izvajalec pri zadnjem izplačilu denarnih sredstev opravi medsebojni pobot tako, da presežno izplačana sredstva komitenta zadrži v delu, ki je za pobot medsebojnih obveznosti potreben.

55. člen

Izvajalec ima pravico, da te splošne pogoje kadarkoli enostransko spremeni.

O spremembi splošnih pogojev je izvajalec dolžan komitente obvestiti:
- z obvestilom na spletni strani http://www.mservis.si/o-druzbi/splosni-pogoji,
- z obvestilom v izvajalčevih poslovalnicah, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, ali
- z elektronskim obvestilom, poslanim preko elektronske pošte na naslov komitenta, s katerim izvajalec razpolaga, ali
- z obvestilom pri vstopu v elektronski portal E-poslovalnica. 

O spremembi splošnih pogojev lahko izvajalec člana študentskega servisa obvesti s sporočilom, poslanim v obliki SMS sporočila na številko mobilnega telefona člana študentskega servisa, v kolikor izvajalec z njo razpolaga. 

V primeru, da komitent sprememb v splošnih pogojih ne sprejema, mora to pisno sporočiti izvajalcu v 15-ih dneh po objavi sprememb splošnih pogojev in še preden pri izvajalcu v času po spremembi splošnih pogojev naroči novo storitev. V kolikor je storitev s strani komitenta pri izvajalcu že naročena, je dolžan komitent nesprejemanje novih splošnih pogojev sporočiti še preden izvajalec naročeno storitev dokončno opravi. V vsakem primeru pogodba med komitentom in izvajalcem preneha veljati, in sicer z dnem, ko izvajalec prejme komitentovo sporočilo. V kolikor komitent izvajalcu v zgoraj navedenem roku pisno ne sporoči, da sprememb v splošnih pogojih ne sprejema, se šteje, da komitent spremembe splošnih pogojev sprejema. 

Na podlagi vsakokratnih novih zakonskih določil, ki urejajo področje študentskega dela, mora naročnik upoštevati postopke in obračunske stopnje po novih predpisih ne glede na sprejete splošne pogoje in veljaven oz. sprejet medsebojni dogovor z izvajalcem, ki je bil sklenjen na podlagi takrat veljavnih predpisov. 

56. člen

Priloga in sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja je tudi Cenik storitev Agencije M servis d.o.o., s katerim izvajalec skladno s svojo poslovno politiko določa cene za vse svoje storitve in tudi dodatne storitve, ki jih pri posredovanju dela dijakov in študentov opravi za naročnike in člane študentskega servisa.

57. člen

Ti splošni pogoji imajo naravo pogodbe. S sprejemom teh splošnih pogojev komitenti – naročniki, člani študentskega servisa ter delojemalci potrjujejo, da so seznanjeni z njihovo vsebino in da z njimi soglašajo.

Kot dan sklenitve pogodbe med izvajalcem in naročnikom se šteje dan:
- ko naročnik z izvajalcem sklene dogovor o opravljanju storitev posredovanja dela, ali
- ko naročnik te splošne pogoje sprejme z izjavo v okviru E-poslovalnice, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mservis.si (izvajalec v takem primeru o elektronskem sprejemu splošnih pogojev opravi zaznambo podatkov: IP naslova, ure in datuma, uporabniškega imena, naziva naročnika, ki uporablja uporabniško ime, potrebno za dostop do elektronskega portala E-poslovalnica),
- ko naročnik te splošne pogoje sprejme z izjavo na »Potrdilu o opravljenem delu« dijaka oz. študenta oz. na izvodu »napotnice« oz. »stalne napotnice«.

Kot dan sklenitve pogodbe med izvajalcem in članom študentskega servisa se šteje dan:
- ko izvajalec prejme izjavo o sprejemu splošnih pogojev ob včlanitvi v študentski servis Agencije M servis d.o.o. ali ob letnem podaljšanju statusa dijaka oz. študenta,
- ko član študentskega servisa poda izvajalcu naročilo za izdajo napotnice in potrdi izjavo o sprejemu splošnih pogojev,
- ko član študentskega servisa te splošne pogoje sprejme z izjavo v okviru E-poslovalnice, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mservis.si (izvajalec v takem primeru o elektronski izjavi o sprejemanju splošnih pogojev opravi zaznambo podatkov: IP naslova, ure in datuma, uporabniškega imena, imena in priimka člana študentskega servisa, ki uporablja uporabniško ime, potrebno za dostop do elektronskega portala E-poslovalnica).

58. člen

Te splošne pogoje je sprejela uprava družbe Agencija M servis d.o.o. dne 06.07.2015 in veljajo od uveljavitve sprememb splošnih pogojev od 01.08.2015 dalje, z dnem 31.07.2015 prenehajo veljati Splošni pogoji, ki so bili v veljavi od 01.08.2012. 

Ti splošni pogoji so objavljeni:
 • na spletnem naslovu http://www.mservis.si/o-druzbi/splosni-pogoji,
 • v vseh poslovalnicah izvajalca, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije. 

V Kranju, dne 06. 07. 2015

Agencija M servis d.o.o.
Matjaž Minatti, predsednik upraveSplošni pogoji pri opravljanju storitve izmenjave e-RAČUNOV

1. Splošna določila

S Splošnimi pogoji poslovanja Agencije M servis d.o.o pri opravljanju poslovne storitve, storitve izmenjave e-RAČUNOV (v nadaljevanju: Splošni pogoji pri izmenjavi e-RAČUNOV) družba Agencija M servis d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) določa medsebojne pravice, obveznosti in pogoje v okviru opravljanja storitve.

Izvajalec je naveden na seznamu ponudnikov e-poti s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju URSJP) sklenjene pogodbe. S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izvajalca in naročnika. Ti splošni pogoji imajo značaj pogodbe. Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki je izdajatelj ali prejemnik e-RAČUNA. Kot dan sklenitve pogodbe med izvajalcem in naročnikom se šteje dan, ko naročnik podpiše Dogovor o opravljanju storitev izmenjave e-računov (v nadaljevanju: dogovor) ali izvajalcu poda le naročilo za dostop do modula e-RAČUN in izvajanje storitev izmenjave e-RAČUNOV s sprejemanjem vseh določil teh Splošnih pogojev pri opravljanju storitve izmenjave e-RAČUNOV.

S podpisom dogovora ali naročila naročnik potrjuje, da je bil s temi splošnimi pogoji seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred sklenitvijo pogodbe seznanil s pogoji za uporabo modula e-RAČUN in da s temi Splošnimi pogoji pri izmenjavi e-RAČUNOV v celoti soglaša. Za podpis naročila in sprejem splošnih pogojev pri izmenjavi e-RAČUNOV se šteje tudi zaznava volje naročnika, izvedena prek elektronskega portala E-poslovalnica z naročnikovo identifikacijo identitete naročnika (uporabniško ime za dostop do portala), IP dostopa naročnika ter čas podaje volje. 

Naročnik sprejema, da ima izvajalec le vlogo ponudnika elektronske poti in pooblaščenca za elektronski podpis e-RAČUNA in kot dostavljavec ovojnice ne odgovarja na morebitne vsebinske in tehnične napake naročnika - pošiljatelja.

2. Opredelitev pojmov

Izdajatelj e-RAČUNA je naročnik, pravni subjekt, ki izda e-račun in ima s prejemnikom e-računa sklenjeno poslovno razmerje.
Prejemnik e-RAČUNA je fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen e-račun in ima z naročnikom, izdajateljem e-računa sklenjeno poslovno razmerje. 
Ponudnik e-poti prejemnika e-RAČUNA je tisti ponudnik e-poti, preko katerega prejemnik prejema e-račune – izvajalec.
Ponudnik e-poti izdajatelja e-RAČUNA je tisti ponudnik e-poti, preko katerega izdajatelj pošilja e-račune in s katerim sklene poslovno razmerje – dogovor oz. poda naročilo.
Posredovanje e-RAČUNA je proces posredovanja e‐računa od izdajatelja do prejemnika, poslovna storitev izmenjave e-RAČUNA.
E-prijava je soglasje oz. prijava za prejemanje e-računov, ki je v elektronski obliki. 
E-odjava je soglasje oz. odjava od prejemanja e-računov, ki je v elektronski obliki. 
Izvajalec ima skladno z ZEPEP vlogo posrednika elektronskega sporočila.
Oddaja je posamezna operativna zahteva za izvedbo posredovanja e-RAČUNA, ima vlogo pisnega, lastnoročno podpisanega naloga. Šteje se, da hkrati z naročilom poda uporabnik tudi soglasje za izvršitev zahtevane storitve. 
Stranki dogovora se strinjata, da ima izvajalec le vlogo ponudnika elektronske poti in pooblaščenca za elektronski podpis e-RAČUNA in kot dostavljavec ovojnice ne odgovarja na morebitne vsebinske in tehnične napake naročnika - pošiljatelja.

3. Uporaba storitve izmenjave e-RAČUNOV

Za uporabo storitev izmenjave e-RAČUNOV mora naročnik soglašati s temi Splošnimi pogoji pri izmenjavi e-RAČUNOV oz. mora skleniti dogovor o opravljanju storitev posredovanja e-RAČUNOV. S sprejemom teh Splošnih pogojev pri izmenjavi e-RAČUNOV se šteje, da naročnik podaja izvajalcu soglasje za prejem e-računov, kjer izvajalec nastopa kot izdajatelj in soglasje za prejem e-RAČUNOV s strani URSJP. 

Obveznost izvajalca je, da bo na podlagi dodeljenih elementov prepoznave za dostop v elektronski portal e-POSLOVALNICA naročniku omogočil dostop do programskega modula e-RAČUNOV, kjer bo naročnik v svojem imenu lahko:
3.1.  v aplikacijo vstavil že formiran e-račun v formatu e-SLOG z vizualizirano prilogo,
3.2. v aplikaciji izdelal račun ter ga digitaliziral v format e-SLOG z vizualizirano prilogo,
3.3. dodal poljubne priloge, za katere je dogovorjen s prejemnikom e-računa - proračunskim uporabnikom, 
3.4. pred pošiljanjem, po digitalizaciji preveril vsebinsko skladnost naložene oz. pripravljene vsebine,
3.5. poslal e-račun s prilogami prek elektronske poti izvajalca.

Izvajalec bo opravil tehnični nadzor nad e-SLOGOM ter pošiljko odpravil naslovniku.

3.1. Naročnik že ima formiran e-RAČUN v formatu e-SLOG z vizualizirano prilogo

Naročnik v svojih temeljnih blagajniških, knjigovodskih ali vzporednih programih izvede predfazo: fakturiranje blaga in storitev kot izdajatelj računa. Izdelan račun izvozi iz temeljnega programa z dvema datotekama s končnicama:
.xml in .pdf (ali word ali druga datoteka ki omogoča vizualizacijo),
kjer je datoteka .xml elektronski račun izdelan po standardu e-SLOG in spremljajočo vizualizacijo elektronskega računa in kjer je .pdf datoteka ali datoteka z drugačno končnico spremljajoči, za osebo prejemnika čitljivi, vizualiziran zapis izdanega oz. prejetega računa.

Naročnik izvoženi datoteki uvozi v modul e-RAČUN.

Izvajalec mora zavrniti e-RAČUN, v primeru, če: 
 • naročnikov predhodno pripravljeni e-RAČUN ni izdan v skladu s standardom e-slog,
 • naročnikov e-RAČUN vsebuje napačno posredovane podatke oz. so posredovane neprimerne vsebine, 
 • prejemnik e-RAČUNA ni uporabnik storitev izmenjave e-računov.

3.2. Naročnik bo v modulu e-RAČUN izdal račun ter ga digitaliziral v format e-SLOG z vizualizirano prilogo

Naročnik je dolžan pri izdaji računa neposredno v modulu e-RAČUN pri vnosu glave računa navesti vsebinsko in strukturno pravilne podatke prejemnika računa, vsebinsko pravilne postavke računa ter navesti ustrezne klavzule računa. Po opravljenem vnosu naročnikovih podatkov se izvede digitalizacija podatkov s pretvorbo podatkov v e-SLOG.

Naročnik je kot izdajatelj računa in uporabnik orodja dolžan preveriti razliko med vnesenimi podatki in zapisanimi podatki po digitalizaciji in digitalizirane podatke, v kolikor je vsebinsko izdani račun v datotekah .xml ter .pdf skladen z vnesenimi podatki shraniti skladno z zakonodajo (izpis in hramba med izdanimi računi za davčne namene, kopiranje datoteke in hramba na digitalnem mediju, itd.).

Izvajalec se zavezuje omogočiti začasni elektronski arhiv podatkov, ki jih je naročnik poslal prejemniku in ki jih mora naročnik na svoji strani ustrezno arhivirati po uporabi modula. 

3.3. dodaja poljubnih prilog, za katere je naročnik dogovorjen s prejemnikom e-računa - proračunskim uporabnikom

Izvajalec omogoči naročniku, da prejemniku poleg elektronskega računa dostavi tudi poljubne priloge, v digitalni obliki, za katere se je dogovoril s prejemnikom oz. izkazujejo fakturirane vrednosti in zagotavljajo revizijsko pot.

3.4. naročnikova dolžnost preverbe vsebinske skladnosti naložene oz. pripravljene vsebine pred pošiljanjem

Naročnik polno prevzema odgovornost do pravilne navedbe naslovnika, pravilnosti podatkov na računu, individualno hranjenje celovitosti podatkov z računa, skladnosti podatkov na računu z zakonodajo, ustreznosti priloženih prilog ter roka oddaje računa.


3.5. pošiljanje elektronskega računa s prilogami prek elektronske poti izvajalca

Naročnik pooblašča izvajalca, da bo v imenu naročnika z lastnim certifikatom podpisal oddani elektronski račun naročnika ter račun s prilogami v elektronski ovojnici odpremil kot pošiljko ter jo dostavil naslovniku vsakič, kadar bo naročnik operativno izvedel pošiljanje e-RAČUNA v modulu e-RAČUN na portalu E-poslovalnica.

4. Medsebojne pravice in obveznosti 

Obveznosti izvajalca: 
 • identifikacija izdajatelja e-RAČUNA, naročnika pri vstopu na portal ePOSLOVALNICA,
 • prejete e-RAČUNE prevzame v svoj sistem in jih posreduje prejemnikom najkasneje v roku treh delovnih dni od prejema,
 • zavrne e-RAČUNE, ki niso ustrezni oz. njihovo posredovanje ni možno, v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ter o tem obvesti izdajatelja e-RAČUNA najkasneje v roku treh delovnih dni,
 • naročniku v modulu e-RAČUN omogoči spremljanje odpreme, prenosa in prejema pošiljke na strani naslovnika,
 • e-RAČUNE da prejemniku na razpolago na dogovorjenem mestu na portalu ePOSLOVALNICA,
 • prejemnikom e-računov na dogovorjenem mestu omogoči vpogled v podatke o izdajateljih e-RAČUNA.

Delovni čas izvajalca: 

 • Storitev izmenjave e-RAČUNA je uporabnikom na razpolago v režimu 24/7/365.
 • Podpora v primeru težav je na razpolago vsak delovnik med 8:00 in 15:00 na kontaktih izvajalca (email: #EM#65736360716b466a7b6c787d657e207c79#EM#, neposreden gsm: 041 733 190, ter vsi ostali kontakti izvajalca).

Naročnikove obveznosti:

 • za dostop do modula e-RAČUN je dolžan podati naročilo in skleniti dogovor,
 • redno pregledovanje in upoštevanje obvestil poslanih s strani izvajalca,
 • redno preverjanje vseh izdanih in prejetih e-računov,
 • na lastno odgovornost in lastne stroške zagotoviti namestitev in vzdrževanje opreme v varnem okolju, skladno s tehničnimi zahtevami in zagotavljati varovanje pred nepooblaščenim vstopom in dostopom do informacij, vezanih na uporabo e-RAČUNA,
 • naročnik je dolžan individualno zagotavljati revizijsko sled med vsebino računa in dobavo blaga oz. storitev, s skrbnim in odgovornim varovanjem elementov dostopa do portala zagotavljati pristnost izvora e-RAČUN, ki ga izda zakoniti zastopnik naročnika ali njegov pooblaščenec in arhivirati stanje fakturiranja za dokazovanje celovitosti vsebine posredovanih e-RAČUNOV, 
 • ob vsaki spremembi povezani s prejemanjem e-računov mora obvestiti izvajalca.

Vse reklamacije v zvezi z napačnimi podatki, neprimerno vsebino ali neprejetim e-računom naročnik in prejemnik rešujeta neposredno. 

5. Odgovornost izvajalca pri izvajanju storitve izmenjave e-RAČUNA

Izvajalec naročniku in naslovniku ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi dejanj in dogodkov zunaj njene sfere oziroma oblasti (na primer: višja sila), za onemogočen dostop do modula e-RAČUN in ne prevzema odgovornosti in škode zaradi morebitne izgube ali uničenja katerih koli podatkov imetnika računa. Hkrati naročnik storitve sam odgovarja za škodo, ki bi komurkoli, predvsem pa njemu, nastala zaradi izgube ali uporabe uporabniškega imena ali gesla s strani nepooblaščenih tretjih oseb. V primeru najmanjšega suma naročnika, da bi lahko zaradi njegovih dejanj ali dejanj tretje strani prišlo do zlorabe njegove identitete, je dolžan o tem nemudoma obvestiti izvajalca.
Naročnik izrecno priznava, da je izključena kakršnakoli oblika odškodninske ali druge odgovornosti izvajalca zaradi škode, ki bi nastala naročniku, prejemniku in/ali tretjim osebam zaradi nedelovanja modula e-RAČUN oz. storitve izmenjave e-RAČUNOV oz. računalniškega sistema kot celote in se v naprej odpoveduje zahtevkom iz tega naslova.
Izvajalec ne odgovarja za delovanje in dostavo e-RAČUNOV preko ostalih ponudnikov e-poti, tehnične opreme in zagotavljanja dostopnosti do dostavljenih e-RAČUNOV prejemnikov oz. izdajateljev ter naročnika.

6. Nadomestila pri storitvi izmenjave e-RAČUNA

Izvajalec bo na podlagi poslovnih storitev, ki jih bo za naročnika opravil na podlagi dogovora ali naročila slednjemu izstavil račun v skladu s Splošnimi pogoji Agencije M servis d.o.o. in Splošnimi pogoji pri opravljanju storitve izmenjave e-RAČUNOV. 
Sestavni del splošnih pogojev je tudi Cenik storitev Agencije M servis d.o.o. in Cenik storitve izmenjave e-RAČUNOV Agencije M servis d.o.o. 
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni: 
 • na spletni strani http://www.mservis.si/o-druzbi/splosni-pogoji,
 • v vseh poslovalnicah izvajalca, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.
Izvajalec bo za naročnike (ne glede na Cenik storitev izmenjave e-RAČUNOV), za katere opravlja dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del, v primeru, da se primarna zakonodaja veljavna na dan 12.12.2014 ne spremeni, opravljal storitve izmenjave e-RAČUNOV do 31.12.2015 brezplačno. 
Naročnik je dolžan izvajalcu račun plačati v roku, določenem v dogovoru oz. v primeru, da dogovor ni sklenjen in se storitev izvaja na podlagi naročila v 8-ih dni od njegove izstavitve. 

7. Prenehanje uporabe storitve izmenjave e-RAČUNA

Vsaka stranka, podpisnica dogovora lahko dogovor odpove skladno z določili dogovora s 30-dnevnim odpovednim rokom. Enako velja za naročnike, ki dogovora niso sklenili. Odpoved dogovora mora biti drugi stranki dogovora poslana s priporočeno poštno pošiljko. V kolikor naročnik odpove ta dogovor zaradi spremembe splošnih pogojev, prične teči rok za odpoved tega dogovora z dnem, ko je izvajalec naročnika o spremembi splošnih pogojev obvestil z obvestilom na spletni strani http://www.mservis.si/o-druzbi/splosni-pogoji. Izvajalec lahko enostransko odpove ta dogovor brez odpovednega roka, če ugotovi, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili tega dogovora, če oceni, da gre za zlorabo storitev izvajalca, zlasti pa, če naročnik izvajalcu svojih obveznosti ne poravna v roku 60-ih dni od zapadlosti obveznosti v plačilo. Izvajalec lahko prav tako enostransko odpove ta dogovor brez odpovednega roka v kolikor je prekinjena pogodba o izmenjavi e-RAČUNOV z Upravo Republike Slovenije za javna plačila.

8. Končne določbe

Naročnik sprejema, da za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije in da za reševanje morebitnih sporov, ki bi nastali v zvezi s temi splošnimi pogoji, odloča sodišče, ki je pristojno po sedežu izvajalca. 

Te »Splošne pogoje pri opravljanju storitve izmenjave e-RAČUNOV« je sprejela uprava družbe Agencija M servis d.o.o. dne 12. 12. 2014 in veljajo od dne 16.12. 2014 dalje. 

Ti splošni pogoji so objavljeni:
 • na spletnem naslovu http://www.mservis.si/o-druzbi/splosni-pogoji,
 • v vseh poslovalnicah izvajalca, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.


V Kranju, dne 12. 12. 2014

Agencija M servis d.o.o.
Matjaž Minatti, predsednik uprave

Splošni pogoji AMS eRAČUN.pdf

Nastavitve zasebnosti


Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Boljša izkušnja za vas

Nam dovolite, da zbiramo anonimizirane podatke o ogledu naših vsebin? Izboljšali bomo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovolim
Ne dovolim

Kakovostnejša vsebina

Nam dovolite, da beležimo vaše aktivnosti na tej strani? Tako bomo spoznali vaše interese in vam ponudili tiste zanimivosti in vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Dovolim
Ne dovolim

Ne zamudite novih vsebin

Nam dovolite, da vam občasno ponudimo oglasne vsebine na drugih spletnih straneh, ki se najbolje ujemajo z vašimi interesi?

Dovolim
Ne dovolim