Kadrovske storitve

Z urejenimi akti in pravilniki do uspešnosti, organizacije in varnosti poslovanja

Na eni strani določbe področnih zakonov in kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti podjetja zavezujejo k sprejetju nekaterih internih aktov (obvezni interni akti), na drugi strani pa nekateri akti niso obvezni po samem zakonu, so pa z vidika uporabnosti in potencialnih težav, priporočljivi.

Globe za kršitve, v kolikor podjetje ne izdela in ne sprejme zakonsko predpisanih internih aktov in jih tudi ne izvaja, so zelo visoke (od 2.000 do 40.000 evrov za delodajalca in od 500 do 4.000 evrov za odgovorno osebo delodajalca).

Ključno je, da podjetje postavi interna pravila, s katerimi so jasno določene pravice in obveznosti delodajalca na eni, ter pravice in obveznosti zaposlenega na drugi strani, in da jih obe strani spoštujeta in upoštevata.

Seznam aktov in pravilnikov:

 • Akt o sistemizaciji delovnih mest,
 • Pravilnik o delovnih razmerjih,
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
 • Pravilnik o nagrajevanju,
 • Pravilnik o delovnem času in določitvi letnega dopusta,
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
 • Pravilnik o ravnanju pri uporabi elektronske pošte in interneta,
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil,
 • Pravilnik o načrtu promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Za podrobne informacije o aktih in pravilnikih lahko kontaktirate našega strokovnjaka s spodnjim obrazcem.

Akti in pravilniki 1

Seznam aktov in pravilnikov

 • Akt o sistemizaciji delovnih mest je obvezen za delodajalca, ki ima zaposlenih več kot 10 delavcev (tretji odstavek 22. člena Zakona o delovnih razmerjih). Vendar pa si tudi manjši delodajalci, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev, lahko bistveno olajšajo svoje poslovanje, če sprejmejo sistemizacijo delovnih mest. 
 • V tem aktu delodajalec določi notranjo organizacijo dela pri delodajalcu, delovna mesta in njihove opise, ki opredeljujejo delovne naloge, zahtevnost dela, zahteve in pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu in odgovornosti delavca na določenem delovnem mestu. Delodajalec se tako z jasnimi navodili izogne nastalim nevšečnostim in jasno določi dela in naloge delavcev, pristojnosti in odgovornosti. 
 • Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu).
 • Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja (prvi odstavek 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu).
 • V tem pravilniku se delodajalec zaveže, da bo načrtoval in izvajal promocijo zdravja na delovnem mestu ter si bo skupaj z delavci prizadeval za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, zanjo zagotovil potrebna sredstva ter tudi način spremljanja njenega izvajanja. Minister za zdravje izda smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu, ki so objavljene na spletni strani ministrstva.
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov je obvezen za delodajalce, ki imajo zaposlenih več kot 50 delavcev, upravljalce osebnih podatkov iz javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev in upravljalci občutljivih osebnih podatkov (četrti in peti odstavek 7. člena Zakona o varnosti osebnih podatkov). Vendar pa je tudi za ostale pravne osebe, ki obdelujejo osebne podatke, priporočljivo sprejetje tega pravilnika, saj bodo na podlagi pravilnika lažje dokazovale sprejete postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov. 
 • V tem pravilniku delodajalec določa organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov ter se določijo osebe pri delodajalcu, ki so odgovorne za zbirke podatkov pri delodajalcu in osebe pri delodajalcu, ki lahko te podatke obdelujejo (povzetek 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov).
 • Prav tako mora delodajalec oziroma upravljalec osebnih podatkov za vsako zbirko osebnih podatkov vzpostaviti katalog zbirke osebnih podatkov in te podatke posredovati Državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov (povzetek prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov).
 • V skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti morajo delodajalci voditi naslednje evidence:
  • Evidenco o zaposlenih delavcih,
  • Evidenco o stroških dela,
  • Evidenco o izrabi delovnega časa,
  • Evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu. (12. člen Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti)
 • Pravilnik o delovnih razmerjih ni obvezen za delodajalca.
 • V tem pravilniku delodajalec podrobneje ureja in konkretizira določbe Zakona o delovnih razmerjih in določil Kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca. Ta pravilnik predstavlja izhodišče vsem ostalim pravilnikom, v katerem delodajalec predpisuje postopek zaposlovanja, postopek sklepanja pogodb o zaposlitvi ter vsebino pogodbe, poskusno delo, postopek prenehanja delovnega razmerja, odpovedne roke, odpravnino, ipd.
 • Pravilnik o delovnem času in določitvi letnega dopusta ni obvezen za delodajalca.
 • V tem pravilniku delodajalec podrobneje opredeli delovni čas, delo preko polnega delovnega časa, razpored delovnega časa pri delodajalcu, evidentiranje prisotnosti na delu, odmerjanje, način in pogoje za izrabo letnega dopusta in pravice do odsotnosti z dela pri delodajalcu.
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti ni obvezen za delodajalca.
 • V tem pravilniku delodajalec podrobneje ureja lažje in hujše kršitve delovnih obveznosti, določa disciplinsko in odškodninsko odgovornost delavcev in postopke za ugotavljanje disciplinske in odškodninske odgovornosti skladno z Zakonom o delovnih razmerjih.
 • Pravilnik o nagrajevanju ni obvezen za delodajalca.
 • V tem pravilniku delodajalec podrobneje ureja namen ugotavljanja delovne uspešnosti delavcev, podrobneje opredeljuje kriterije za ocenjevanje delovne uspešnosti ter pogoje in postopek za napredovanje. Ta pravilnik služi kot orodje za povečanje motiviranosti delavcev, povečanje učinkovitosti pri delu ter delodajalcu služi kot orodje za uspešno vodenje delavcev.
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil ni zakonsko obvezen za delodajalca, vendar ga morajo sprejeti, v kolikor njihovi delavci pri svojem delu uporabljajo službena vozila.
 • V tem pravilniku delodajalec določi pogoje in način uporabe službenih vozil, pravice in obveznosti upravičencev službenih vozil ter uporabo službenih vozil v privatne namene.
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov ni zakonsko obvezen za delodajalca, vendar ga morajo sprejeti, v kolikor njihovi delavci pri svojem delu uporabljajo službene mobilne telefone.
 • V tem pravilniku delodajalec določi merila za dodelitev, pogoje uporabe službenih mobilnih telefonov, upravičence do uporabe službenih mobilnih telefonov ter njihove pravice in obveznosti.
 • Pravilnik o uporabi računalnikov in spoštovanju avtorskih pravic ni obvezen za delodajalca.
 • V tem pravilniku delodajalec določi zagotavljanje spoštovanja avtorskih pravic pri uporabi programske opreme in drugih vsebin ter dolžnosti uporabnika računalnika, ki pri svojem delu uporablja računalniško opremo, ki je v lasti delodajalca.
 • Pravilnik o ravnanju pri uporabi elektronske pošte in interneta ni obvezen za delodajalca.
 • V tem pravilniku delodajalec določi obveznosti delavcev pri varovanju informacijskih podatkov ter obveznosti, ki gredo delavcem pri uporabi interneta in elektronske pošte.
 • Delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja (prvi in drugi odstavek 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu).
 • V tem pravilniku delodajalec določa prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, ureja postopek ugotavljanja kršitev te prepovedi, predvideva ukrepe postopanja ob ugotovljenih kršitvah in določa sankcije za primere ugotovljenih kršitev.

Nastavitve zasebnosti


Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Boljša izkušnja za vas

Nam dovolite, da zbiramo anonimizirane podatke o ogledu naših vsebin? Izboljšali bomo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovolim
Ne dovolim

Kakovostnejša vsebina

Nam dovolite, da beležimo vaše aktivnosti na tej strani? Tako bomo spoznali vaše interese in vam ponudili tiste zanimivosti in vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Dovolim
Ne dovolim

Ne zamudite novih vsebin

Nam dovolite, da vam občasno ponudimo oglasne vsebine na drugih spletnih straneh, ki se najbolje ujemajo z vašimi interesi?

Dovolim
Ne dovolim